Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

ZinZingen ry:n lipunmyynnin tietosuojaseloste

Tämä on ZinZingen ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen lipunmyyntirekisterin tietosuojaseloste.

Laadittu 24.5.2018.
Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
ZinZingen ry
Heino Kasken katu 5 B 18
00180 Helsinki
info.zinzingen@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Hallituksen viestintä- ja markkinointivastaava Maria Nygård, info.zinzingen@gmail.com

3. Rekisterin nimi
ZinZingen ry:n lipunmyynnin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus henkilön ja yhdistyksen välillä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lippujen myynti ZinZingen ry:n konsertteihin. Rekisteröity ostaa lippuja konserttiin antaen lipun lähetystä varten yhteystietonsa.

Tietoja ei käytetä markkinointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat Asiakkaan itsensä antamia.

Rekisteri voi sisältää seuraavaa tietoa:
– lippuja ostaneen henkilön nimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– osoite, postinumero ja/tai postitoimipaikka
– lippujen määrä
– tilauskoodi
– kuitin numero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille lippujen myynnin ja toimituksen takaamiseksi. Palveluntuottajamme huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen siirto palveluntuottajan toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina henkilötietoja koskevan lainsäädäntöön. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
– Holvi Payment Services Ltd, joka on suomalainen palvelutarjoaja (tietosuojaseloste)

Jos palveluntarjoaja siirtää henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle siihen on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain yhdistyksen hallituksen jäsenten toimesta.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.